• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 17
  • Published Date : 1.04.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
ÜBER DIE ERWARTUNGEN DER ANGEHENDEN DEUTSCHLEHRERINNEN AN DEN LANDESKUNDEUNTERRICHT
ABOUT THE EXPECTATIONS OF PROSPECTIVE GERMAN TEACHERS FROM COUNTRY AND CULTURE COURSE
Hasan YILMAZ 1

Target Contry , Target Culture, German Language Teaching, Target Language, Expectations ,
Fremdsprache , Landeskunde, Zielkultur, Zielland Deutschlehrerabteilung , Kulturvermittlung,

İSLAM FELSEFESİNİN OLUŞUM SÜRECİNDE İSKENDERİYE AKADEMİSİNİN ROLÜ
THE ROLE OF THE ACADEMY OF ALEXANDRIA IN THE FORMATION OF ISLAMIC PHILOSOPHY
Hamdi Onay 1

İslam , İslam Felsefesi, İskenderiye, İskenderiye Akademisi, Felsefe,
Islam, Islamic Philosophy, Alexandria, Academy of Alexandria, Philosophy,

HAKAS KADIN KAHRAMANLIK DESTANLARINDAN HUBAN ARIĞ’DA KADIN KAHRAMANLAR
FEMALE HEROES IN HAKAS HEROIC EPICS AND HUBAN ARIG
Mehmet YILMAZ 1

Türk Destanları , Hakas Destanları, Kadın Kahramanlar , Kahramanların Özellikleri, Şamanizm’in Tesiri,
Turkish Epics , Hakas Epics, Heroines, Heroines’ Characteristics , Shamanism’s Effect,

HALKEVLERİNİN MİLLİ BİRLİĞİ SAĞLAMA YOLUNDAKİ FAALİYETLERİ (1932-1950)
THE ACTIVITIES OF THE PUBLIC HOUSE ABOUT THE NATIONAL UNITY (1932-1950)
İsmail OZER 1

Halkevleri, Milliyetçilik, Modernleşme, Halk Eğitimi, Milli Birlik,
Public Houses, Nationalism, Modernisation, Public Education, National Unity,

“AFET” BİR KENTİN HİKÂYESİ: YOK OLAN KÜLTÜREL BELLEK VE KENTSEL MİRASIN SERENCAMI, DİYAYBAKIR ÖRNEĞİ
THE STORY OF A “BEAUTIFUL” CITY: THE ANNIHILATED CULTURAL MEMORY AND CONSEQUENCE OF URBAN HERITAGE, THE CASE OF DİYARBAKIR
Kamuran SAMI 1

Diyarbakır , Toplumsal Bellek , Kent ve Kimlik , Kültürel Miras, Kültürel Ayrışma,
Diyarbakır , Communal Memory, City and Identity, Cultural Heritage, Cultural Separation,

METİNLERARASI BİR YAKLAŞIM: “PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER” ŞİİRİ
AN INTERTEXTUAL APPROACH: A POEM “SNOW WHITE AND SEVEN DWARFS”
Dilek Tüfekçi Can 1

Amerikan Şiiri , Gizdökümcü Şair, Metinlerarasılık, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Alımlama Estetiği,
American Poetry , Confessionalist Poet, Snow White and Seven Dwarfs, Intertextuality, Reception Theory,

TEACHING YOUNG LEARNERS ENGLISHTHROUGH LANGUAGE TEACHING MATERIALS
DİL ÖĞRETİM MATERYALLERİ KULLANARAK ÇOCUKLARA İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ
Mehmet BARDAKÇI 1

Yngiliz Dili Eğitimi, Çocuklara Yngilizce Öğretimi, Dil Öğretim Materyalleri, İlköğretim, İlköğretim Öğrencileri,
English Language Teaching, Teaching Children English, Language Teaching Materials, Elementary Education, Young Learners,

AN ANALYSIS OF THE GRAMMATICAL MISTAKES MADE BY ADVANCED EFL WRITERS
İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN İLERİ DÜZEY ÖĞRENCİLERİNİN DİLBİLGİSİ HATALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Araş. Gör. Tutku BAŞÖZ 1 , Selami AYDIN2

Yabancı Dil Olarak İngilizce , Yazma, İleri Düzey Öğrencisi, Dilbilgisi Hataları, Geribildirim,
English as a Foreign Language , Writing, Advanced Learner, Grammatical Mistakes, Feedback,

CAHİT SITKI TARANCI’NIN VAROLUŞUNU TAMAMLAYAN İMGE: AŞK
THE IMAGE COMPLETING EXISTENCE OF CAHIT SITKI TARANCI: LOVE
Nurullah ULUTAŞ 1

Varoluşçuluk, Cahit Sıtkı Tarancı, Türk Şiiri, Türk Edebiyatı, Aşk,
Existentialism, Cahit Sytky Tarancy, Turkish Poetry, Turkish Literature, Love,

EMEVİLER DÖNEMİ ŞURTA (POLYS) TEŞKYLATI VE İSTİHBARAT BİRİMİ OLARAK BERİD TEŞKİLATI
POLICE (?URTA) ORGANIZATION AND BERID ORGANISATION AS INTELLIGENCE UNIT OF OMAYYAD PERIOD
Yaşar Çelikkol 1

Emeviler , Polis , İstihbarat , Şurta , Berid ,
Omayyad, Police, Intelligence, Shurta, Berid,

ORHON YAZITLARI’NDA KADIN
WOMEN in ORHON LEGENDS
Behiye Köksel 1

Kadyn, aile, kültür, destan, Orhon,
Women, family, culture, epic, Orhon,

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN ÇİN, RUSYA ÖRNEĞİNDE ASYA POLİTİKALARI
ASIAN POLITICS OF THE UNITED STATES OF AMERICA IN THE EXAMPLES OF RUSSIA AND CHINA
Ergin GUNES 1

Çıkar, Enerji, Güvenlik, Terörizm, Kaygılar,
Interest, Energy, Security, Terrorism, Worries,

KEREM İLE ASLI HİKÂYESİNİN İKİ EŞ METNİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
A COMPARISON OF TWO CO-TEXTS OF KEREM AND ASLI STORY
Necdet TOZLU 1

Kerem, Aslı, Şah, Keşiş, Aşk,
Kerem, Aslı, Shah, Monk, Love,

MODERNITY, RISK AND SOCIETY: AN INTRODUCTION WITH SOME REFLECTIONS
MODERNİTE, RİSK VE TOPLUM BIR GIRIŞ VE BAZI YORUMLAR
Dilek ER (ULU) 1

Risk, Modernite, Rasyonalite, Düşünümsellik, Etik,
Risk, Modernity, Rationality, Reflexivity, Ethic,

FATMA ALİYE (TOPUZ) HANIM(1862-1936) VE KADININ TOPLUMDAKİ YERİ HAKKINDAKİ FİKİRLERİ
FATMA ALIYE (TOPUZ) HANIM AND HER THOUGHTS ON THE SITUATION OF WOMAN IN THE SOCIETY
Dilek ER (ULU) 1

Kadyn Meselesi, Cariyelik, Çok Eşle Evlilik (Poligami), Kadyn-Erkek Eşitliği, Feminizm,
Woman Issue, Cariyelik, The Polygamy, Woman-Man Equality, Feminism,

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ADIYAMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ
EFFECTS OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION: ADIYAMAN POLICE DEPARTMENT SAMPLE
Haci DURAN 1 , Mücahit Çelik 2

Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, Demografik Özellikler, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, Anova ve Regresyon Analizi,
Organizational Commitment, Job Satisfaction, Demographic Characteristics, Adiyaman Police Department, Anova and Regression Analysis,

HUZUREVLERİNDE KALAN YAŞLILARIN SOSYO-PSİKOLOJİK DURUMLARI
THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF OLD PEOPLE’S HOMES
Dilek ER (ULU) 1

Yaşlılık , Huzurevleri, Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Psikolojisi, Psiko-Sosyal Açıdan Yaşlılık,
Old Age , Old People Homes, Old Age Care, The Socio-Psychological Conditions of Old People , Reasons of Staying at Old People Home,