• icon+90(531) 867 66 86
 • iconnwsa.akademi@hotmail.com
 • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Article Details

 • Article Code : FIRAT-AKADEMI-1853-4286
 • Article Type : Araştırma Makalesi
 • Publication Number : 4C0215
 • Page Number : 35-50
 • Doi : 10.12739//NWSA.2017.12.1.4C0215
 • Abstract Reading : 154
 • Download : 46
 • Share :

 • PDF Download

Issue Details

 • Year : 2017
 • Volume : 12
 • Issue : 1
 • Number of Articles Published : 4
 • Published Date : 1.01.2017

Cover Download Context Page Download
Humanities Sciences

Serial Number : 4C
ISSN No. : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

EBEVEYN KABULÜ/REDDİ İLE EBEVEYN UYGULAMALARI İLİŞKİSİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Hafize ÖZTÜRK CAN1 , Eda Şeyda AKSEL2

Araştırmanın amacı; ebeveyn kabul/red özellikleri ve kontrol ile ebeveyn uygulamaları arasındaki ilişki ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Analitik bir araştırma olup, evreni ilköğretim çağında çocuğu olan ebeveynlerden oluşmaktadır. Kartopu örnekleme yöntemi ile seçilen 172 ebeveyn örneklemi oluşturmuştur. Araştırmada, katılımcıların sosyo-demografik özellikleri belirlemek için form kullanılmıştır. Ayrıca, Ebeveyn Kabul/Red/Kontrol Ölçeği; ebeveynlerin çocuğu kabullenme ve reddetme davranışlarına ait algılarını ölçmek üzere geliştirilmiştir. Ana Babalık uygulamaları Ölçeği ile de İlköğretim çağındaki çocuğuna yönelik olumlu ve olumsuz davranışlarını değerlendirmektedir. Veriler, SPSS 16.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin sayı ve yüzde dağılımları ve ortalama değerleri alınmıştır. Araştırmada korelasyon analizi, regresyon ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Ebeveyn Kabul/Red/Kontrol Ölçeği puan ortalaması 85.26±15.84dir. Anne Babalık Uygulamaları Değerlendirme Ölçeği puan ortalaması 166.75±15.82 dir. Anne Babalık Uygulamaları Değerlendirme Ölçeği Puanı ile Ebeveyn Kabul/Red Ölçeği arasında ilişki negatif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır.

Keywords
Ebeveyn Uygulamaları, Ebeveyn Kabul, Ebeveyn Red, Ebeveyn Kontrol, Ebeveyn İlişkisi,

PARENTAL ACCEPTANCE/REJECTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTAL CONTROL APPLICATIONS AND RELATED FACTORS

Hafize ÖZTÜRK CAN1 , Eda Şeyda AKSEL2

The main purpose of the research; was to determine parental acceptance and rejection characteristics of the relationship between parental control applications and related factors. This research is an analytic survey. The population of the research consists of the parents with children in primary educational period. 172 parents participated in the study. The sample was snowball sampling selected. It has been comprised by the researchers in effort to get information about the socio-demographic characteristics of the parents features. Parental Acceptance/Rejection/Control Scale; this scale has been developed in order to measure the perception of parents belonging to about acceptance/rejection refuse behaviour of the parents about their children. Parenting Practices Scale it evaluates the positive and negative behaviour of parents towards their children in primary educational period. The data analyzed by using SPSS 16.0. In the analysis of the data, the total scores count and percentage distribution and mean value of the data have been taken. Correlation, regression and one way analysis has been determine between scales. Total score average of Parental Acceptance/Rejection/Control Scale is 85,26±15,84. With 166.75±15.82 that is total score average of Parenting Practices Scale. A negatively statistical significant relation has been found determined between Total Score of Parental Applications Evaluation Scale and Parental Acceptance/Rejection Scale.

Keywords
Parental applications, Parental Acceptance, Parental Rejection, Parental control, Parental Relationship,

Details
   

Authors

Hafize ÖZTÜRK CAN (1) (Corresponding Author)

Ege University
hafize.ozturk@ege.edu.tr | 0000-0001-8213-3330

Eda Şeyda AKSEL (2)

seyda.aksel@ege.edu.tr | 0000-0002-4941-017X

Supporting Institution

:

Project Number

:

Thanks

:
References
[1] American Psychological Association [APA]. (2016). Parenting American Psychological Association [APA]. http://www.apa.org/topics/parenting/ (Erişim Tarihi: 31.07.2016).