• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Yayın ve Yazım Kuralları

Ana Metin Düzeni Bilgisi:

Makalenin üzerinde yazar isim ve iletişim adresleri yazılmamalıdır. Ayrıca yazar isimlerini çağrıştıracak hiçbir özel not veya ibareden kaçınılmalıdır. Yazar isimleri yazılı makaleler değerlendirmeye alınmaz.  Makaleler DOC (Microsoft Word) olarak hazırlanmalıdır. Makalenin tamamında “Courier New” karakteri kullanılmalıdır. Paragraf geçişlerinde boşluk bırakılmamalıdır.

Ana metin A4 formatında, kenar ve üst boşluklar 3 cm olacak şekilde ayarlanmalı. A4 kağıdı yatay olarak kullanılmamalıdır.

Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biriyle yazılmış metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, uzun cümleler kullanılmamalı ilgili dilin yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik cümleler içermemelidir.

Başlık karakterleri, başlık altı ve üstü boşlukları, şekil ve çizelge başlıkları gibi ayrıntılar için geçmiş sayılardaki makaleler-yazılar örnek alınmalı ve makaleler incelenmelidir.

Yazı tipi Courier new, 10 punto, 1.0 satır aralıklı metin yazı şekline getirilmeli.

Metnin ilk sayfasında ana ve diğer dil başlıkları, özetler ve anahtar kelimeler yer almalı. İlk özet, anadil başlığı, özeti ve anahtar kelimesi altına diğer dil başlığı, özeti ve anahtar kelimesi verilmeli. Özetler an fazla 150 kelime olmalı.

 

Metnin İkinci Sayfası:

1. GİRİŞ (INTRODUCTION) ana başlığı ile başlamalı ve çalışılan konu hakkında genel veya temel bilgilere ve daha önce yapılan benzer çalışma sonuçlarına yer verilmelidir.

2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ  (RESEARCH SIGNIFICANCE) başlığı altında çalışmanın amacı, hedefi, önemi vs. konulara yer verilmeli

3. DENEYSEL ÇALIŞMA, ANALİTİK ÇALIŞMA VEYA ANAKONU-MEVZUU  (EXPERIMENTAL METHOD-PROCESS; ANALYTICAL STUDY VEYA SUBJECT) başlığında çalışmada kullanılan deneysel yöntemler, cihazlar ve esaslar açıklanmalı.

4. BULGULAR VE TARTIŞMA (FINDINGS AND DISCUSSIONS)  başlığında çalışmanın deneysel yöntemleri sonucunda elde edilen bulgular ve çıktılar gerek yazı gerek tablo ve gerekse grafikleştirilerek belirtilmeli.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER (CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS) bölümünde çalışmanın sonucunu ve yapılan çalışma doğrultusunda öneriler verilebilir.

 

Makale Sunum Formatı:

Makale teknik sunum formatı aşağıda verilen esaslara uygun olmalıdır. Hakemlere gönderilecek makalede yazar(lar)ın isimleri mutlaka saklanmalıdır. Yazar isimleri ilgili makalenin hakemlik süreci tamamlandıktan sonra belirtilmelidir. Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir. Not, Teşekkür, Sonuç ve Kaynakça arasında verilmelidir.

 

MAKALE BAŞLIĞI

ÖZ

En fazla 150 Kelime)

Anahtar Kelimeler: (5 Kelime)

 

İKİNCİ DİLDEKİ MAKALE BAŞLIĞI

ABSTRACT

(En fazla 150 Kelime)

Keywords: (5 Words)

 

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)

2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE)

3. DENEYSEL ÇALIŞMA, ANALİTİK ÇALIŞMA VEYA ANAKONU MEVZUU

    (EXPERIMENTAL METHOD-PROCESS; ANALYTICAL STUDY VEYA SUBJECT)

4. BULGULAR VE/VEYA TARTIŞMALAR (FINDINGS AND DISCUSSIONS)

5. SONUÇ VE ÖNERİLER (CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS)

NOT (NOTICE) (Varsa)

SEMBOLLER (Varsa)

KAYNAKLAR (REFERENCES)

EK (Varsa)

 

Kaynak Gösterim Bilgisi:

Makalede yararlanılan tüm kaynaklar cümle sonunda köşeli parantez içinde numaralı verilmeli. Örnek, [1, 2 ve 3].

Dergide yayımlanan makaleler-yazılar, kaynak gösterilmek şartı ile iktibas edilebilir. Dergiye atfın; yazar, makale adı, cilt, sayı yıl biçiminde yapılması önerilir. Ayrıca, makaleye en son erişim tarihi parantez içinde verilmelidir.

Dergide yayımlanan makaleler-yazılar, kaynak gösterilmek şartı ile iktibas edilebilir.

Dergiye atfın; yazar, makale adı, cilt, sayı yıl biçiminde yapılması önerilir. Ayrıca, makaleye en son erişim tarihi parantez içinde verilmelidir.

İntihal (aşırma) ve etik kuralları gereğince, alıntılar hemen cümle bitiminde parantez içinde verilmeli ve bir referans numarası ile kaynaklarda desteklenmeli-belirtilmelidir.

Kaynaklar listesinde verilen kaynakların varsa DOI numarası mutlaka belirtilmelidir.

Metin içinde kaynaklar köşeli parantez içinde [] ve numaralandırılmış şekilde verilmelidir.

 

Kaynak makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarlar, (tarih), makalenin tam başlığı, derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları.

Örnek:

Ekinci, C.E. ve Yıldırım, S.T., (2004). Betonarme temel ve bodrum perdelerinde su-nem yalıtımının önemi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM), 2(3):11-17.

 

Kaynak kitap veya rapor ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarlar, (tarih), kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayınlandığı yer ve yayın kuruluşunun adı.

Örnek:

Ekinci, C.E., (2003). Yalıtım teknikleri. İstanbul: Atlas Yayın Dağıtım.

 

Kaynak bildiri ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarlar, (tarih), “bildirinin adı, kongrenin, konferansın veya sempozyumun adı, yapıldığı yer, yayın şekli.

Örnek:

Ekinci, C.E. ve Eminel, M., (2004). Yalıtımsızlığın gerçek yüzü: Elazığ ve Yozgat örneklemi. Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji Denetimi-Yalıtım Kongresi ve Sergisi. İstanbul, Bildiriler Kitabı, ss:331-338.

 

Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, (tarih), tezin adı, derecesi, sunulduğu kurum.

Örnek:

Yıldırım, S.T., (2002). Lif takviyeli betonların performans özelliklerinin araştırılması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Elazığ: Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Önerilen Kaynak Gösterme Formatı:

Soyad1, A1., Soyad2, A2. ve Soyad3, A3., (2010). Makalenin başlığı. Education Sciences, 9(1): 1-10.